ศูนย์เฉพาะกิจ Covid-19 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

01  แถลงการณ์ รมต.ศธ

QR Code 1

02  ประกาศการเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

QR Code 2

03  ประกาศการเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

QR Code 3

04  ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19

QR Code 4

05 การปรับผังรายการออกอากาศประถมและ ม.ต้น

QR Code 5

06  การเรียนการสอนทางไกล COVID-19

QR Code 6

07 ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล (COVID-19)

QR Code 7

08 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดร.กวินเกียรติ

QR Code 8

09 บทบาทของโรงเรียน ดร.เทอดชาติ

QR Code 9

10 บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ดร.อโณทัย

QR Code 9

11 Cell Center ประสานงาน

QR Code 11

12 คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด before public

QR Code 12

 

13 คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

QR Code 13

14 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19

QR Code 14

15 รายงานโควิด-19 สพฐ. (ฉบับสมบูรณ์)

QR Code 15

16 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระยะที่ 1

QR Code 16

17 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระยะที่ 2

QR Code 17

18 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระยะที่ 3

QR Code 18

19 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระยะที่ 4 (การประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563)

QR Code 19

20 ผลการอนุมัติให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

QR Code 20

21 รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

QR Code 21