มาตรการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ