การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับครูวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา O-NET, NT, RT ปีการศึกษา 2562

อบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประชุม ก.ต.ป.น ครั้งที่ 2/2562

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง 1/2562

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. EIT

พิธีบันทึก MOU ว่าด้วยการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริต