รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564 “สพฐ. วิถีใหม่ วีถีคุณภาพ” ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ ได้จัดประชุม Morning Talk เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด