คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการระบาดของโรคโควิท 19