Get Adobe Flash player

Login Form

TEPE

DC

dlit

bblani

pandltv

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous Next
 • 1
 • 2
ผลงานประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองเนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558 08:36
กระทรวงศึกษาธิการ  ขอส่งหนังสือ ... Read more
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558 04:31
ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... Read more
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558 05:28
ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... Read more
โครงการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2558 08:23
ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด... Read more
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2558 08:18
ด้วยในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ... Read more
ดาวโหลด์แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันพุธ, 17 มิถุนายน 2558 10:18
ดาวโหลด์แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Read more
ด่วนที่สุด การทดสอบวัดความสามารถการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้่นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2558 15:13
ด่วนที่สุด จากกลุ่มศึกษานิเทศ เรื่อง การทดสอบวัดความสามารถการอ่านและการเขียน... Read more
ขอเชิญครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ "เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษาฯ" วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2558 03:24
ขอเชิญครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ "เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา... Read more
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2558 เข้าร่วมประกวด วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558 13:11
ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู... Read more
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรม "สร้างวินัยในโรงเรียนสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน" วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2558 22:41
ขอเชิญโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ เรื่อง... Read more

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 15:38
ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 58 วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 15:30
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี... Read more
การให้บริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558 17:59
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 3 วิธี... Read more
ประกาศรายชื่อ ครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 58 วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2558 14:28
ดาวโหลดรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น... Read more
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2558 03:34
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
การคัดเลือกครูผู่สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 09:53
การคัดเลือกครูผู่สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยผู้ประสงค์เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปรจำปี 58 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 09:48
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปรจำปี 2558... Read more
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558 วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 04:27
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558... Read more
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกฯ วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 03:02
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 01:14
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2558... Read more
การคัดเลือกผู้ประกอบทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 04:48
การคัดเลือกผู้ประกอบทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558... Read more

ข่าวประกาศ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนองค์กรและสมาคม ผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558 15:33
ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนองค์กรและสมาคม ผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558 13:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู ดังนี้ 1.... Read more
เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ตามแนวทางที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ฯ วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558 18:36
เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ตามแนวทางที่ ก.ค.ศ.... Read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง รอง ผอ. และผอ.สถานศึกษา วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2558 09:01
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... Read more

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Previous Next
 • 1
 • 2
รร.ท่าสีดาวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558 08:58
ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 ชุด Read more
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วันศุกร์, 13 มีนาคม 2558 09:58
โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง... Read more
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 17:47
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล... Read more
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2558 10:50
โรงเรียนขวัญเมืองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558... Read more
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม วันศุกร์, 06 มีนาคม 2558 08:25
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read more
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558 04:50
โรงเรียนบ้านดงกลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา... Read more
โรงเรียนบ้านปากช่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๕ ห้องเรียน วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558 15:03
โรงเรียนบ้านปากช่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ รอ.๐๖ จำนวน ๕ ห้องเรียน... Read more
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ วันพุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2558 02:56
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด... Read more
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558 10:21
โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สอบราคาจ้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน... Read more
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วันอาทิตย์, 22 กุมภาพันธ์ 2558 08:41
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สอบราคาจ้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษกิจในระยะ 3 เดือนแรก... Read more
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน วันเสาร์, 21 กุมภาพันธ์ 2558 04:22
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง ขนาด 4... Read more
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม วันศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2558 08:10
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖... Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2

วีดีโอกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
พิธีลงนามข้อตกลง MOU สพป.สะอาดใส ร่วมใจต้านทุจริต คอร์รัปชั่น วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558 02:30
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านสีเสียด วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557 00:20
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านมะหรี่ฯ วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557 23:49
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร วันพุธ, 19 พฤศจิกายน 2557 00:07
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด รร.หนองหลวงประชาบำรุง วันอังคาร, 18 พฤศจิกายน 2557 00:09
  โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต... Read more
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 23:53
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read more
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 23:43
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อย... Read more
โครงการห้องเรียนอุ่นใจ โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านสะอาดฯ วันศุกร์, 25 กรกฎาคม 2557 03:36
 โครงการห้องเรียนอุ่นใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วันที่ 25... Read more
โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ วัดป่าหนองโมงบูรพาราม วันศุกร์, 20 มิถุนายน 2557 16:36
 โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา... Read more

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Previous Next
 • 1
 • 2
นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 17:14
นวัตกรรมคณิตศาสตร์ "เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม" นายจำรัส  ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) Read more
งานวิจัยโรงเรียนดีศรีตำบล โดย ผอ.อรนงค์ ขวาป้องใต้ วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 10:45
การวิจัยเชิงประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียน ของโรงเรียนดีศรีตำบล... Read more
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:52
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาท้องถิ่นของเรา 1... Read more
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย อ.ทิพาพร สีบุดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 10:02
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ... Read more

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

SinSamut

รอง ผอ.สพป.รอ 3

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้ชม
345
เนื้อหา
308
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
231867

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

www.roiet3.go.th

เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

หมู่ 2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์  043-571388

Webmaster : ฐาปกรณ์  ธรรมรักษา โทรศัพท์ 086-3534796 E-mail : pragon_ta@hotmail.com