วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์ ( Vision )

( ปรับ/เปลี่ยน เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 )

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย