วัฒนธรรมองค์กร ROIET 3

วัฒนธรรมองค์กร ROIET 3

                   R   =          Research            วิจัย นำทาง

                   O  =          Organic             สร้างองค์กรมีชีวิตและคุณค่า                    

                   I    =          Information       พัฒนาด้วยระบบสารสนเทศแจ่มชัด

                   E   =          Evaluation         วัดและประเมินผลตามหลักวิชาการ

                   T   =          Team                ทำงานเป็นทีมอย่างมีศักดิ์ศรี

                   3   =          ดี เก่ง มีสุข         ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

กลยุทธ์

กลยุทธ์

                   จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต จุดมุ่งหมายและจุดเน้นข้างต้นสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงกำหนดกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน  4  กลยุทธ์ ดังนี้

                  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

                  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                  กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

พันธกิจ ( Mission )

พันธกิจ ( Mission)

          พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ( Goals )

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์
( ปรับ/เปลี่ยน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 )

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2560) และคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบ 4 (2559 - 2563) โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา