รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารในการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

EB1 รอบ 1      EB1 รอบ 1 หลักฐาน
EB1 รอบ 2      EB1 รอบ 2 หลักฐาน
EB2 รอบ 2      EB2 รอบ 2 หลักฐาน
EB3 รอบ 2      EB3 รอบ 2 หลักฐาน
EB4 รอบ 2      EB4 รอบ 2 หลักฐาน
EB5 รอบ 2      EB5 รอบ 2 หลักฐาน
EB6 รอบ 2      EB6 รอบ 2 หลักฐาน
EB7 รอบ 2      EB7 รอบ 2 หลักฐาน
EB8 รอบ 2      EB8 รอบ 2 หลักฐาน
EB9 รอบ 2      EB9 รอบ 2 หลักฐาน
EB10 รอบ 2    EB10 รอบ 2 หลักฐาน
EB11 รอบ 2    EB11 รอบ 2 หลักฐาน

เอกสารไฟล์ word EB รอบที่ 1 EB รอบที่ 2

กลุ่มอำนวยการ รับผิดชอบ (EB1 รอบ 1)

รายละเอียดว่ากลุ่มรับผิดชอบ EB รอบที่ 2 ไหนบ้าง

กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ EB8(นิติกร)
กลุ่มบริหารงานการเงิน รับผิดชอบ EB4, EB5, EB6
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบ EB10
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับผิดชอบ EB1, EB2, EB3
กลุ่มนิเทศติดตาม รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ EB9, EB11
ศูนย์ ITEC รับผิดชอบ EB7