รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารในการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

EB1 รอบ 1      EB1 รอบ 1 หลักฐาน
EB1 รอบ 2      EB1 รอบ 2 หลักฐาน
EB2 รอบ 2      EB2 รอบ 2 หลักฐาน
EB3 รอบ 2      EB3 รอบ 2 หลักฐาน
EB4 รอบ 2      EB4 รอบ 2 หลักฐาน
EB5 รอบ 2      EB5 รอบ 2 หลักฐาน