Roiet3 Anti Corruption Slid

roiet3jarit

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 09:52
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย...
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 11:37
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย...
ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งนักเรียนและครูเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" วันจันทร์, 13 กุมภาพันธ์ 2560 04:35
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมส่งนักเรียน และครูอาจารย์เข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ...
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560 11:26
ด้วยสมาคมลูกเสือ จังหวัดร้อยเอ็ด...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "คุรุคุณธรรม" ประจำปี 2559 วันศุกร์, 13 มกราคม 2560 03:27
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "คุรุคุณธุรรม" ประจำปี...
ประกาศรายชื่อครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2559 วันพุธ, 11 มกราคม 2560 09:12
ประกาศรายชื่อครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ...
ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี 2559 วันพุธ, 11 มกราคม 2560 09:08
ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ...
ขอแจ้ง URL ของระบบ Myoffice ใหม่ วันอาทิตย์, 01 มกราคม 2560 00:12
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้เป็นปี 2560 สพป.ร้อยเอ็ด 3 จึงขอแจ้ง URL ของระบบ Myoffice...
คุรุสภาขยายเวลาการจัดประกวดสปอตวิทยุฯ "ครูดี ตามรอยพ่อ..พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 09:03
คุรุสภาขยายเวลาการจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ครูดี...
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียน/หนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2559 02:41
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียน/หนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด องค์การค้าของ สกสค....
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 09:27
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร...
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 09:12
ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 09:07
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา...
การแข่งขันกีฬานักเรียน - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์, 17 ธันวาคม 2559 08:25
การแข่งขันกีฬานักเรียน - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา...
กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2559 17:29
ครูอาวุโส ประจำปี 2558 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าเฝ้าฯ ได้ที่...
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 00:17
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 วันพุธ, 07 กันยายน 2559 16:07
ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยดำเนินการจัดแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11...
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 วันพุธ, 24 สิงหาคม 2559 04:17
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดกรมการจัดหาคน กระทรวงแรงงาน...
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 03:17
ด้วย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด...
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ฯ ครั้งที่ 22 วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2559 23:44
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2559...
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559 15:36
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559...
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู เรื่องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2559 21:37
ด้วย บริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดียขอความอนุเคราะห์ปนะชาสัมพันธ์โครงการอบรมครู...
ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 16:52
ด่วนที่สุด หนังสือ ลว 13 มิ.ย.59 เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเพิ่มเติม...
รายชื่อ สมาชิก ชพค.ชพส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 08:00
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อ สมาชิก ชพค.ชพส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ...
ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10" วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559 23:35
ด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ...
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง "อ่านเพื่อแม่" (Read for Mom) วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2559 16:08
ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2559 19:35
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย...
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอส วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 16:21
ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี...
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 58 วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558 04:34
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 58
ข่าวประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2560 10:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 17:37
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วันอังคาร, 04 เมษายน 2560 17:35
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เรื่อง...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560 09:29
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย...
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560 11:05
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู...
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560 08:40
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559 14:22
ประกาศ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง จำนวน 13 ตำแหน่ง...
คุรุสภาประกาศสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2559 08:46
คุรุสภาประกาศสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา 2 ตำแหน่ง คุรุสภาขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้...
เรื่อง นำร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2559 21:48
ประกาศ เรื่อง นำร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)...
โรงเรียนบ้านโคกสี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างสอนรายเดือน วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2559 12:24
โรงเรียนบ้านโคกสี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือน...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2559 18:34
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1...
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 15:19
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ปี พ.ศ. 2559 วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2559 13:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559 02:36
ประกาศโรงเรียนอนุบาลโพนทอง เรื่อง...
ข่าวประกวดราคาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • 1
 • 2
การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด วันพุธ, 01 มีนาคม 2560 07:06
การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด...
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน โดยวิธีประกวดราคา วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2559 09:52
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 12:21
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์...
สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559 23:57
สพป.ร้อยเอ็ด 3 มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่และภูมิทัศน์...
สอบราคาจ้างค่าก่อสร้างส้วมชาย แบบ 6 ที่/49 และค่าก่อสร้างส้วมหญิง แบบ 6 ที่/49 วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558 17:02
สอบราคาจ้างค่าก่อสร้างส้วมชาย แบบ 6 ที่/49 และค่าก่อสร้างส้วมหญิง แบบ 6 ที่/49...
สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ฯ วันจันทร์, 19 มกราคม 2558 17:05
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2557 17:06
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3...
Previous Next
 • 1
 • 2
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อยและการพัฒนาครูสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย โดย ผอ.จำลอง พรหมสูงวงษ์ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อยสำหรับนักเรียน คู่มือการดำเนินงาน...
การพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ โดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเรือง การพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้...

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา