เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 Rai-Et Primary Educational Service Area Office 3
664 หมู่ที่ 3 ถนนโพนทอง-หนองพอก ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110
โทร. 0-4357-1388 โทรสาร 0-4357-2342 Call Center : 0-4357-1388
กลุ่มงาน เบอร์โทร
กลุ่มอำนวยการ  0-4357-1388
กลุ่มบริหารงานบุคคล  0-4357-1699
กลุ่มนโยบายและแผน  0-4357-2045
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0-4357-2051
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  0-4357-1546
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  0-4357-1900
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  0-4357-2093
หน่วยตรวจสอบภายใน  0-4357-2342
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4357-2045
 

รายงานข้อมูลโรงเรียนประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2560

1.แบบรายงานข้อมูลเบื้องต้นกรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2560

2.แบบรายงานการข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากอุทกภัยปี 2560

3.แบบรายงานการข้อมูลความเสียหายด้านสื่อ/หนังสือ/อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนประสบอุทกภัย ปี 2560

4.แบบรายงานความเสียหายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยปี 2560

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารในการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

EB1 รอบ 1      EB1 รอบ 1 หลักฐาน
EB1 รอบ 2      EB1 รอบ 2 หลักฐาน
EB2 รอบ 2      EB2 รอบ 2 หลักฐาน
EB3 รอบ 2      EB3 รอบ 2 หลักฐาน
EB4 รอบ 2      EB4 รอบ 2 หลักฐาน
EB5 รอบ 2      EB5 รอบ 2 หลักฐาน
EB6 รอบ 2      EB6 รอบ 2 หลักฐาน
EB7 รอบ 2      EB7 รอบ 2 หลักฐาน
EB8 รอบ 2      EB8 รอบ 2 หลักฐาน
EB9 รอบ 2      EB9 รอบ 2 หลักฐาน
EB10 รอบ 2    EB10 รอบ 2 หลักฐาน
EB11 รอบ 2    EB11 รอบ 2 หลักฐาน

เอกสารไฟล์ word EB รอบที่ 1 EB รอบที่ 2

กลุ่มอำนวยการ รับผิดชอบ (EB1 รอบ 1)

รายละเอียดว่ากลุ่มรับผิดชอบ EB รอบที่ 2 ไหนบ้าง

กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ EB8(นิติกร)
กลุ่มบริหารงานการเงิน รับผิดชอบ EB4, EB5, EB6
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบ EB10
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับผิดชอบ EB1, EB2, EB3
กลุ่มนิเทศติดตาม รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ EB9, EB11
ศูนย์ ITEC รับผิดชอบ EB7

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

แบบขอใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตรคนเดียว
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน6006
แบบค่ารักษาพยาบาล-และหลักฐาน
แบบบันทึกข้อความขอเบิกเงิน-ค่าใช้จ่ายต่างๆ
แบบบันทึกข้อความขอให้ไปราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบบันทึกข้อความเงินยืมราชการของสำนักงาน
แบบบันทึกข้อความยืมเงินของโรงเรียน
แบบบันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมราชการ-เงินทดรองราชการ
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยรถโดยสารประจำทาง
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการถูกต้อง
แบบฟอร์มการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มขอบันทึกข้อความขออนุมัติบุคคลภายนอกประกอบอาหารของโรงเรียน
แบบฟอร์มขอบันทึกข้อความขออนุมัติบุคคลภายนอกประกอบอาหารของสำนักงาน
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว
สัญญายืมเงิน