วัฒนธรรมองค์กร ROIET 3

วัฒนธรรมองค์กร ROIET 3

                   R   =          Research            วิจัย นำทาง

                   O  =          Organic             สร้างองค์กรมีชีวิตและคุณค่า                    

                   I    =          Information       พัฒนาด้วยระบบสารสนเทศแจ่มชัด

                   E   =          Evaluation         วัดและประเมินผลตามหลักวิชาการ

                   T   =          Team                ทำงานเป็นทีมอย่างมีศักดิ์ศรี

                   3   =          ดี เก่ง มีสุข         ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

กลยุทธ์

กลยุทธ์

                   จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต จุดมุ่งหมายและจุดเน้นข้างต้นสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงกำหนดกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน  4  กลยุทธ์ ดังนี้

                  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

                  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                  กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

พันธกิจ ( Mission )

พันธกิจ ( Mission )

                  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ( Goals )

เป้าประสงค์ ( Goals )

                  เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

                        1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยอย่างสมดุลและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

                        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

                        3. ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

                        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับมาตรฐานสากล

                        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์ ( Vision )

( ปรับ/เปลี่ยน เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 )

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย