รายงานการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณประจำปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2559

1.งบโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560

1.1 ซ่อมแซม โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560

2.งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปกติ ปีงบประมาณ 2560)

2.1 ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบปกติ) ปีงบประมาณ 2560

2.2 ซ่อมแซมบ้านพักครู (งบปกติ) ปีงบประมาณ 2560

2.3 ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบปกติ) ปีงบประมาณ 2560

2.4 ก่อสร้างสนามกีฬา (งบปกติ) ปีงบประมาณ 2560

3.งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559

3.1 ก่อสร้างส้วม (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ 2559

3.2 ก่อสร้างสนามกีฬา (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ 2559

3.3 ซ่อมแซมบ้านพักครู (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ 2559