ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

15 08 62 1วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ นายอภิชาติ บุโฮม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และคณะจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ที่เดินทางมาส่งนายเกรียงไกร วงค์ไชยา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ บุคลากรในสังกัด ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนครู

2.หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ฯ ว 30

3.หลักเกณฑ์การพัฒนา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

4.หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

5.หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

6.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

7.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

8.หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21

9.หลักเณฑ์การโอน ฯ ว 29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับครูวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา O-NET, NT, RT ปีการศึกษา 2562

อบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประชุม ก.ต.ป.น ครั้งที่ 2/2562

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง 1/2562

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. EIT

พิธีบันทึก MOU ว่าด้วยการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริต