โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปี 2559

05 07 59เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3" โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายจำนงค์ สุดาเดช รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และมีนางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม คณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือสวนน้ำโพนทองปาร์ค อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตในการดูแลช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้

2.เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 35 คน ครูจำนวน 15 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งหมด 100 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สถานีตำรวจภูธรโพนทอง วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ชมภาพ

ภาพ/ข่าว : นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ