โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปี 2559

05 07 59เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3" โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายจำนงค์ สุดาเดช รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และมีนางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม คณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือสวนน้ำโพนทองปาร์ค อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื