วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559

01 07 59เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พิธีการ นำโดย ผอ.ค่าย อาจารย์สมหมาย พลเยี่ยม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 มีกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานจากสถาบันการศึกษาทุกสังกัด ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของกิจการลูกเสือในเรื่องวินัย ระบบหมู่ ระเบียบแถว และคุณธรรมจริยธรรม ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ส่วนราชการ สถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 17 กลุ่ม เป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ