โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย"

11 06 62 1วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคาระห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการอบรมครั้งนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 100 คน ครู จำนวน 25 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งสิน 135 คน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูแกนนำโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการบำนาญ และวิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม  ชมภาพทั้งหมด