ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแก้ว

05 06 62 2วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสมพร สารบรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวราตรี นามจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลกรในสำนักงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนแก้ว และร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแก้ว โดยมีนายสมควร คงทวี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด