ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มลุ่มน้ำชี

06 06 62 5วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี ปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงาน นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว ผอ.รร.บ้านท่าสี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิดวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และแนะนำบุคลากรให้มีโอกาสได้รู้จักกัน สร้างความคุ้นเคย อันจะส่งผลต่อการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ มาร่วมเป็นเกียรติและพบปะในการประชุมครั้งนี้ ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด