อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ รร.ประชารัฐ

29 06 59เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับโรงเรียน โดยมีนายประดู่ นามเหล่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 22 โรงเรียน ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการประชารัฐ ในทุกเขตพื้นที่จำนวน 225 ศูนย์ แต่ละศูนย์จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และเรียลไทม์ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการสื่อ ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ต วางรากฐานระบบสื่อสารให้แก่โรงเรียน จะส่งผลให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ และเรียลไทม์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์แต่ละศูนย์ เพื่อนำมาขยายผลพัฒนาครูผู้รับผิดชอบระบบ ICT ของโรงเรียนประชารัฐ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว โครงการพัฒนาครู ICT แลระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ จึงจัดทำขึ้นตามนโยบายเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรครู ให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
2.เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว
และเสถียร
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา จากการพัฒนาระบบ ICT การบริหารจัดการสื่อ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ