โครงการมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยนักเรียน

27 06 59เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยนักเรียนในการเดินทางรถรับส่งนักเรียน โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้กล่าวรายงาน นายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการโดยสารรถยนต์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2.เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานรถรับส่งนักเรียน
วิทยากรในการอบรมได้รับการสนับสนุนจาก 4 หน่วยงาน ดังนี้
1.สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
2.สถานีตำรวจภูธรโพนทอง
3.วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา