ประชุมคณะทำงานการจัดสอบ (o-net) ปี 2559

11 02 59เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระดับศูนย์สอบ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบต่างๆ เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๑๐ คน ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการจัดสอบ o-net บทบาทของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ การรับ-ส่งวัสดุอุปกรณ์ กระดาษคำตอบข้อสอบ เพื่อให้คณะกรรมการประจำศูนย์สอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ชมภาพ