การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง

15 05 62 2วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง กล่าวรายงานโดยนายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ ผอ.รร.หนองจอกวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง O-NET, NT, RT ที่มีการพัฒนารอบ 3 ปีย้อนหลัง พร้อมทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือโครงการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และร่วมใจต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อุทิศตนและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมร้านชิคโมเดลลิ่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด