อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562

15 05 62 1วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม มีความรู้ ความเข้าใจแบะสามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียน การจัดทำระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET และระบบโปรแกรม IEP ONLINE ที่ปรับปรุงใหม่ และสามารถผลิตสื่อสำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ วิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาพิเศษ คณะศึกษานิเทศก์ และนางละมัย ขันแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน ผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภท จำนวน 176 โรงเรียนๆ ละ1 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 176 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพ