อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับเงิน ในกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

12 05 62วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับเงิน บำเหน็จปกติ บำนาญปกติ บำนาญสมาชิก กบข. บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางอนัญญา วงศ์โชติ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน วัตถุประงงค์ เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติ บำนาญสมาชิก กบข. บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือน และเงินสวัสดิการต่างๆ หลังการเกษียณอายุราชการ วิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายสุริยงค์ ลูกจันทร์ นางสาววิไลลักษณ์ สีชมพู นางสาวจิรนันท์ แสนพันนากิจสกุล นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลัง เขต 4 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 147 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน รวม 149 คน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด