นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

27 12 61 1วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอเสลภูมิ  ชมภาพทั้งหมด