ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล DLTV

26 12 61 1วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยมีนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  ชมภาพทั้งหมด