ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ติดตามตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนยาง

03 12 61 5วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนยาง พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในโรงเรียน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนยาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ระดับโรงเรียน ประจำปี 2562 โดยมีนายณรงค์ ชินบุตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง เป็นประธานกรรมการ ในการนี้ ผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางดำเนินการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด