ชี้แจ้งการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม

03 12 61 3วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมชี้แจ้งการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมพบปะ พร้อมด้วยนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบร่วมชี้แจง และมี ผู้บริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนครูโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 96 โรงเรียน ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นงบประมาณสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันฯ, ระเบียบการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน, การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ เป็นต้น ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด