ลงพื้นที่ติดตามตรวจนับนักเรียนของ รร.บ้านหันหน่องสามัคคี

03 12 61 2วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในโรงเรียน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนยาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ระดับโรงเรียน ประจำปี 2562 โดยมีนายชัยณรงค์ มูลสาร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี เป็นประธานกรรมการ ในการนี้ ผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางดำเนินการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด