ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจนับนักเรียนของ รร.ชุมชนบ้านขวาว

3 12 61 1วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในโรงเรียน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนยาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ระดับโรงเรียน ประจำปี 2562 โดยมีนายไพรทูล จันศิริ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว เป็นประธานกรรมการ ในการนี้ ผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางดำเนินการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด