ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

27 11 61 1วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจรัสศรี จิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 17 กลุ่ม และบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด