งานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

28 09 61 1เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวอวยพรให้ข้าราชการลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ในโอกาสที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณอายุราชการ 60 ปี ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ภายใต้คำขวัญ " ความภูมิใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ " 
การจัดงานเกษียณอายุราชการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประจำปี 2560 มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 145 ท่าน ดังนี้ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ท่าน นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 12 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ท่าน ข้าราชการครู จำนวน 127 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ราย และได้ความร่วมมือจากบุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัด กลุ่มโรงเรียน องค์คณะบุคคล สมาคม ชมรมต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทุกโรงเรียนทุกท่าน
สิ้นเดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาเวลาที่ข้าราชการส่วนหนึ่งทยอยกันอำลาชีวิตราชการ (ครบ 60 ปี) เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันบรรจุใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชมรม สมาคมก็จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตก่อน วันนี้จึงเป็นงานใหญ่ วันสุดท้ายของการจัดงานเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการ บรรยากาศของการจัดงานในวันนี้บรรยากาศอบอุ่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วาระกาลเกษียณอายุราชการวันนี้เป็นวันที่มีค่ายิ่ง มีความหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับครูทุุกคนที่ทำงานหรือรับราชการมาค่อนชีวิต
ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ตลอดจนผู้มีเกี่ยวเกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียนที่ร่วมแสดงมุทิตาจิตบนเวที  ชมภาพทั้งหมด