อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศ

03 06 59เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 217 โรงเรียน จำนวน 217 คน โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม คือ
1. ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา
2. ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่ว