อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

22 09 61 1วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูปฐมวัยได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการการศึกษาปฐมวัยให้แก่ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน วิทยากรได้รับเกียรติจากคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ศน.จำนงค์ ไถวสินธุ์ ศน.ปราณี สาระบาล และ ศน.นางจิราภรณ์ สีลา ผู้เข้าร่วมประชุมคือครูที่สอนชั้นอนุบาล ตัวแทนโรงเรียนละ 1 คน รวม 210 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด