ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

21 09 61 1วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรมมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม หลังจากนั้น นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการประกวด 6 กิจกรรม แยกเป็น กิจกรรมละ 4 รายการ เป็นรวมทั้งสิน 24 รายการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด