กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium โรงเรียนคุณ ธรรมสร้างคนดี

18 09 61 5วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium โรงเรียนคุณธรรมสร้างคนดี ให้บ้านเมือง ผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ก่อนเปิดงาน ศน.สมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้ จากนั้นนายสมชาย ไทยประสงค์ ผอ.รร.พนาลัยวิทยาเสริม ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานการสร้างจริยคุณ ครู และผู้บริหารได้นำเสนอการเป็นคุรุชน คนคุณธรรม ในการเป็นแบบอย่างสร้างคนดีให้บ้านเมือง และจัดให้มีการนำเสนอนวัตกรรมสร้างคนดี อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความดีงามอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ทั้ง 5 อำเภอ บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามฐานปฏิบัติการคุณธรรม จำนวน 756 คน ณ หอประชุมพะยูงทอง โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด