งานเปิดบ้านและค่ายวิชาการ Active Learning อำเภอโพนทอง

17 09 61 1วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีงานเปิดบ้านและค่ายวิชาการ Active Learning camp and open house ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอโพนทอง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวรายงานโดย นายสุรพล พิมพิลา ผอ.รร.อนุบาลโพนทอง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ซึ่งมี 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.อนุบาลโพนทอง รร.ไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) และ รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) และเพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียน ในเขตอำเภอโพนทองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์อันจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอโพนทอง คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา มาร่วมเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด