ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ อ.โพนทอง

11 09 61 2วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดูการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดูการจัดการเรียนการสอน ซักถาม ทดสอบการอ่าน-เขียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้น ป.6 รวมทั้งพูดคุยให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมแนะนำให้คุณครูใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียวรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ณ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด