โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยาฯ

11 09 61 1วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเชิญไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อต้านยาเสพติดแก่เด็ก ประจำปี 2561 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นายประทวน ไชยโชค ผอ.รร.บ้านอุ่มเม่า นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอโพนทอง นายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง ผอ.รร.บ้านหนองนกเป็ด ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ที่โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา หลังจากนั้น นายอุทัย โยชน์เมืองไพร ผอ.รร.โนนเพชรพัฒนา ได้กล่าวรายงาน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.สระนกแก้ว งบ สปสช. เป้าหมายคือ โรงเรียนในเขตตำบลสระนกแก้ว จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.บ้านโนนแก้ว รร.กุดสระวิทยานุกูล และ รร.โนนเพชรพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังความดี ห่างไกลยาเสพติด วิทยากรโดย ศน.สมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด