อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพแนวใหม่

10 09 61 3วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประเมินที่มีมาตรฐาน สามารถให้คำชี้แนะ ให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาที่ไปประเมิน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายบัณจง อัครประชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด