ต้อนรับ คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน สพฐ.

01 05 59เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายจำนงค์ สุดาเดช นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ ใน สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา จากสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
1. นายประสาร ภูดี อดีต รอง ผอ.สพม.เขต 23 ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ ศรีนา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม
3. นายสมยศ ภูสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4. นางสายสนม สนแจ้ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ
5. นายนิพนธ์ พูลศิลป์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ
6. น.ส.นิตยา มั่นคง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ
7. น.ส.เบญจวรรณ อันภักดี เจ้าพนักงานธรการปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และร่วมแก้ไขปัญหา โดยคณะติดตามฯ สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ว่าดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง และเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือนำระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้การดำเนินงานมีความสมบูรณ์ สร้างระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็งให้แก่หน่วยงานและ สพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ