โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

05 09 61 1วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 วิทยากรโดย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายบัณจง อัครประชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกัน โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จำนวน 41 โรงเรียน จำนวน 82 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด