ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ของผู้บริหารสถานศึกษา

04 09 61 3วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ซึ่งจะดำเนินการออกประเมินฯ ระหว่างวันที่ 5 – 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด