ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

01 09 61 1วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางเนตรนภา โอฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด