การอบรมโครงการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ.

29 08 61 1วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมโครงการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม สพฐ. โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้กิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มพฤติกรรมที่ดีงาม พร้อมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง วิทยากรโดย ศน.สมนึก ภูวศานต์ ประธานคณะขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. RT.12 และคณะศึกษานิเทศก์ ก่อนการอบรม เวลา 07.30 น. ร่วมรับชมรายงาน พุธเช้า...ข่าว โรงเรียน และรายงานพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ครั้งที่ 33/2561 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 283 คน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด          ชมภาพทั้งหมด