อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน ปี 2561

23 08 61 1วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและกล่าวให้โอวาทว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายอำนวย เลื่อมใส่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ที่มี Best Practice จำนวน 22 โรงเรียน รวมทั้งหมด 44 คน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด