อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1

19 08 61 1วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 เรื่องน้ำ วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ ในการจัดกิจกรรมและโครงงานตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เฉพาะทางเรื่องน้ำ วิทยากรโดย ศึกษานิเทศก์ และคณะครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. ผู้เข้าอบรม ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด