โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง น้ำและเทคโนโลยี

18 08 61 1วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เรื่อง น้ำและเทคโนโลยี และการเรียนรู้แบบ Learning Spiral โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ก่อนการอบรมนายสมชาย ไทยประสงค์ ผอ.รร.พนาลัยวิทยาเสริม ได้กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำสถานที่ วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ ในการจัดกิจกรรมและโครงงานตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เฉพาะทางเรื่องน้ำ โดยใช้กิจกรรมแบบ Spiral (แบบขั้นบันได) วิทยากรโดย ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ศน.ปราณี สาระบาล ศน.จิราภรณ์ สีลา และ ศน.ศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1,2,3,4,6 และ 7 ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัย อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด